Dlaczego warto sporządzać Niebieską Kartę?

Niebieska Karta jest bardzo ważnym instrumentem w procesie pomagania. Służy do dokumentowania przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny.

Osoba sporządzająca może:

UJAWNIĆ PRZEMOC -precyzyjnie opisać sytuację rodzinną osób (dorosłych i dzieci) doświadczających przemocy w ten sposób, że opis stanie się ważnym dokumentem służącym dalszym działaniom socjalnym i/lub prawnym.

Osoba sporządzająca Niebieską Kartę może zaproponować konkretne działania, jakie jej zdaniem powinny być podjęte (NK „A”);

POTWIERDZIĆ PODEJRZENIA -zainicjować złożony proces służący zweryfikowaniu podejrzeń, że istotnie, dochodzi do przemocy, a do współdziałania na tym etapie obligatoryjnie zaangażowane zostaną inne instytucje i służby;

CHRONIĆ POKRZYWDZONYCH -spowodować podjęcie pierwszych działań ochronnych na rzecz osoby pokrzywdzonej, np. przekazania jej zestawu najważniejszych informacji nt. problemu i sposobów radzenia sobie (NK „B”), zorganizowania spotkania z grupą roboczą, przygotowania indywidualnego planu pomocy, w szczególności, gdy dotyczy osoby nieletniej;

PODJĄĆ DZIAŁANIA WOBEC OSOBY PODEJRZANEJ O STOSOWANIE PRZEMOCY -doprowadzić do szybkiej interwencji wobec osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc.