O kampanii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od wielu lat angażuje się w realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych (np. „Schronienie na lata to dom mama tata”- patrol przyjazny dziecku; „Ludzie ludziom zgotowali ten los”- edukacja młodzieży poprzez historię; „Równość, tolerancja, bezpieczeństwo” czy „Bieg w szpilkach”) z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przez te wszystkie lata zauważyliśmy efekty naszych działań dlatego podjęliśmy decyzję, aby w roku bieżącym przeprowadzić/zrealizować kampanię społeczną pod nazwą „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię”, której celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie.

MOPS dostrzega problem przemocy domowej i chce przeciwdziałać temu zjawisku oraz uwrażliwić społeczeństwo na potrzebę reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie, dlatego bezpośrednimi adresatami kampanii są mieszkańcy Sosnowca oraz województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc.

Działania podejmowane w ramach kampanii „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię” mają uświadomić mieszkańcom Zagłębia i Śląska, że na przemoc nie można być obojętnym – należy i trzeba reagować! Szczególnie w obecnej sytuacji kiedy wszyscy jesteśmy zobligowani do życia w czasach trudnych, bo związanych z epidemią wirusa SARS-Co V-2.

Statystyka

Statystyki informują, że w Polsce występuje poważny problem społeczny dotyczący przemocy.

ROK 2019 – SOSNOWIEC

1. Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą grup roboczych w mieście Sosnowiec

Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą grup roboczych
Liczba rodzin459
Liczba osób w rodzinach1347
W tym kobiet496
W tym mężczyzn457
W tym dzieci394

Źródło: dane statystyczne Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu

ROK 2019 – SOSNOWIEC

1a. Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Sosnowcu

Liczba dzieci ogółem28
W tym liczba dzieci umieszczonych u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny3
W tym liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej8
W tym liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej17

Źródło: dane statystyczne Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu

ROK 2019 – WOJ. ŚLĄSKIE

2. Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą grup roboczych w gminach województwa śląskiego

Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą grup roboczych
Liczba rodzin11125
Liczba osób w rodzinach34704
W tym kobiet12292
W tym mężczyzn12059
W tym dzieci10353

Źródło raport z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ROK 2019 – WOJ. ŚLĄSKIE

2a. Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w woj. śląskim

Liczba dzieci ogółem175
W tym liczba dzieci umieszczonych u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny24
W tym liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej64
W tym liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej87

Źródło raport z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ROK 2019 W POLSCE

3. Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą grup roboczych w Polsce

Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą grup roboczych
Liczba rodzin101 438
Liczba osób w rodzinach273 046
W tym kobiet108 035
W tym mężczyzn95 582
W tym dzieci69 429

Źródło: sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 -za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ROK 2019 W POLSCE

3a. Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Polsce

Liczba dzieci ogółem1372
W tym liczba dzieci umieszczonych u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny339
W tym liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej450
W tym liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej584

Źródło: sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 -za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.