Środki prawne, które można orzec w stosunku do osoby stosującej przemoc w rodzinie

 • Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
 • Dozór kuratora
 • Kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności
 • Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami
 • Zakaz zbliżania się do określonych osób
 • Zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
 • Obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
 • Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
 • Obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego
 • Powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających
 • Obowiązek poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym